Условия договора перекредитации

SIA OC Finance Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 Reģ. nr. 40103203191 PVN reģ. Nr. LV40103203191 T. 8883, 67671888 E-pasts: info@moneza.lv www.moneza.lv

Aizdevuma līguma vispārējie noteikumi

SIA “OC Finance”, vienotās reģistrācijas Nr. 40103203191, turpmāk – Aizdevējs, no vienas puses, un Aizņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi – Līdzēji/-s, noslēdz šo Aizdevuma līgumu ar šādiem vispārējiem noteikumiem:

1. Lietotie termini

Aizdevuma līgumā lietotajiem šādiem terminiem ir zemāk norādītā nozīme:

1.1. Aizdevēja konts nozīmē Aizdevēja bankas kontu, kas norādīts Mājas lapā.

1.2. Aizdevēja lēmums nozīmē Aizdevuma līguma 4.1.punktā noteiktajā formā un kārtībā izteiktu Aizdevēja piekrišanu reģistrēt Aizņēmēju Mājas lapā un izsniegt Aizņēmējam Aizdevumu.

1.3. Aizdevējs nozīmē SIA „OC Finance”, vienotās reģistrācijas Nr. 40103203191, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004. Aizdevēja galvenais komercdarbības veids ir kreditēšanas pakalpojumu sniegšana.

1.4. Aizdevuma līgums nozīmē Aizņēmēja un Aizdevēja distances vienošanos par Aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējam, ko Aizņēmējs un Aizdevējs noslēdz savā starpā saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem. Aizdevuma līgums sastāv no speciālajiem noteikumiem un vispārējiem noteikumiem.

1.5. Aizdevuma limits nozīmē Aizdevēja noteikto limitu EUR 7000,- apmērā, kura ietvaros Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevumu.

1.6. Aizdevums nozīmē naudas līdzekļus, ko Aizdevuma līgumā noteiktajā kārtībā Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam vai (i) Aizdevējs piešķir Aizņēmējam patēriņa kredītu un/vai līzinga saistību apvienošanas ietvaros. Aizdevums tiek piešķirts saskaņā ar Aizdevuma rīkojumu Aizņēmējam vienā vai vairākos no šādiem veidiem: (1) Aizdevumu saskaņā ar Aizņēmēja rīkojumu no Aizdevēja konta pārskaitot uz Aizņēmēja iepriekšējā kreditora kontu, tādā veidā Aizņēmēja vietā izpildot Aizņēmēja kredītsaistības (maksājuma saistības) pret Aizņēmēja iepriekšējo kreditoru; (2) ja iepriekšējais kreditors nepieņem Aizņēmēja kredītsaistību un/vai līzinga saistību izpildi ar pārskaitījumu no Aizdevēja konta, Aizdevējs attiecīgo aizdevuma summu piešķir Aizņēmējam, pārskaitot to Aizņēmējam uz Aizņēmēja kontu; (3) ja Aizdevuma daļa tiek novirzīta Aizņēmēja agrāko saistību pret Aizdevēju izpildei – saskaņā ar Aizņēmēja rīkojumu tos novirzot Aizņēmēja agrāko saistību pret Aizdevēju izpildei; (ii) Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Aizdevuma daļu papildu patēriņa kredīta piešķiršanas ietvaros, tos pārskaitot uz Aizņēmēja kontu.

1.7. Aizdevuma izsniegšana Aizdevuma piešķiršanu Aizņēmējam to pārskaitot vai novirzot saskaņā ar Aizņēmēja rīkojumu.

1.8. Aizņēmēja konts nozīmē uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā atvērtu norēķinu kontu, no kura ir veikta Komisijas par izskatīšanu samaksa un uz kuru Aizdevējs pārskaita Aizdevumu vai Aizdevuma daļu, kura attiecas uz papildu patēriņa kredīta piešķiršanu.

1.8.1. Aizņēmēja rīkojums nozīmē neatsaucamu Aizņēmēja gribas izteikumu, kuru Aizņēmējs izsaka Aizdevējam vienlaicīgi ar Aizdevuma līguma noslēgšanu un ar kuru lūdz Aizdevēju un vienlaicīgi ar šo savu lūgumu uzdod Aizdevējam un pilnvaro Aizdevēju patēriņa kredītu apvienošanas ietvaros piešķirto Aizdevuma summu Aizņēmēja vārdā un uzdevumā pārskaitīt uz Aizņēmēja iepriekšējā kreditora kontu savu iepriekšējo kredītsaistību izpildīšanai, ieskaitīt Aizņēmēja kontā iepriekšējo kredītsaistību izpildīšanai un/vai novirzīt Aizņēmēja agrāko saistību pret Aizdevēju izpildei, un, ja papildus kredītsaistību apvienošanai paredzētajai summai paredzēts papildus patēriņa Aizdevums – attiecīgo papildus Aizdevuma summu pārskaitīt uz Aizņēmēja kontu.

1.8.2. Aizņēmēja iepriekšējais aizdevējs nozīmē patērētāja kreditoru, kurš ir izsniedzis Aizņēmējam patēriņa kredītu vai piešķīris Aizņēmējam līzingu, kurš šī Aizdevuma ietvaros tiek apmaksāts un kuru Aizņēmējs Aizdevuma līguma ietvaros ir norādījis Aizņēmēja rīkojumā . Aizdevējs var būt arī Aizņēmēja iepriekšējais kreditors, ja Aizdevuma daļa tiek novirzīta Aizņēmēja agrāko saistību pret Aizdevēju izpildei.

1.9. Aizņēmējs nozīmē šī Aizdevuma līguma speciālo noteikumu 1.punktā norādīto, Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 2.punktā izvirzītajām prasībām atbilstošu rīcībspējīgu fizisku personu, kas noslēdz ar Aizdevēju Aizdevuma līgumu.

1.10. Atmaksas datums nozīmē Grafikā norādīto dienu, kad Aizņēmējam ir jāveic Aizdevuma atmaksa un Procentu samaksa.

1.11. Datu subjekta piekrišana nozīmē Mājas lapā esošo datu subjekta piekrišanu, ko apstiprinājis Aizņēmējs.

1.12. Grafiks nozīmē Aizdevēja sastādītu Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājumu grafiku, kura paraugi ir norādīti Mājas lapā. Grafiks veido Aizdevuma līguma neatņemamu sastāvdaļu.

1.13. Komisija par izskatīšanu nozīmē vienreizēju komisijas maksu EUR 0,01 (viens eiro cents) apmērā, ko saskaņā ar Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 3.2.punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā un Pieteikuma izskatīšanu.

1.14. Lietotāja konts nozīmē Aizņēmēja kā Mājas lapas lietotāja kontu, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā un Komisijas par izskatīšanu samaksas tiek izveidots automātiski un turpmāk ir neierobežoti pieejams Aizņēmējam pēc tam, kad Aizņēmējs ar savu e-pasta adresi un paroli ir apliecinājis savu identitāti Mājas lapā.

1.15. Līdzēji/-s nozīmē Aizdevēju un/vai Aizņēmēju.

1.16. Mājas lapa nozīmē Aizdevēja interneta mājas lapu ar adresi www.moneza.lv, kurā norādīta visa nepieciešamā informācija Aizdevuma saņemšanai.

1.17. Pieteikums nozīmē Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 3.6.punktā un tā apakšpunktos noteiktajā kārtībā izteiktu Aizņēmēja gribu saņemt Aizdevumu saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem.

1.18. Procenti nozīmē procentos izteiktu atlīdzību, ko saskaņā ar Grafiku Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma lietošanu.

1.19. Rēķins nozīmē atbilstoši Grafikam Aizdevēja sagatavotu rēķinu Aizdevuma atmaksai, Procentu, nokavējuma procentu, līgumsoda, kā arī citu no Aizdevuma līguma izrietošu maksājumus samaksai.

1.20. Termiņš nozīmē termiņu Aizdevuma atmaksai, ko Aizņēmējs norāda Pieteikumā. Termiņš ir no 61 (sešdesmit vienas) dienas līdz 5 (pieciem) gadiem, kas tiek skaitīts no Aizdevuma līguma spēkā stāšanās brīža.

1.21. Trešā persona nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas nav Aizdevuma līguma puse.

1.22. Aizņēmēja personas dati nozīmē jebkāda informācija, kas attiecas uz Aizņēmēju.

1.23. Personas datu apstrāde nozīmē jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu (SIA „OC Finance” personas datu apstrādes reģistrācijas Nr.001040).

1.24. Personas datu apstrādes sistēma nozīmē jebkādā formā fiksēta strukturizēta personas datu kopa, kas ir pieejama pēc attiecīgiem personu identificējošiem kritērijiem.

2. Aizņēmējam izvirzītās prasības

2.1. Lai reģistrētos Mājas lapā, atvērtu Lietotāja kontu un noslēgtu Aizdevuma līgumu, Aizņēmējam ir jāatbilst un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Aizdevuma līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.1.1. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 70 gadiem;

2.1.2. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;

2.1.3. Aizņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā;

2.1.4. reģistrācijas Mājas lapā, Pieteikuma nosūtīšanas un Aizdevuma līguma noslēgšanas brīdī Aizņēmējs atrodas Latvijas Republikas teritorijā, ir rīcībspējīgs un nav alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.

3. Aizņēmēja reģistrācija un Pieteikuma iesniegšana

3.1. Lai iesniegtu Pieteikumu un saņemtu Aizdevumu, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā, kurā tiek izveidots Lietotāja konts. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda visas Mājas lapā pieprasītās ziņas, tostarp Aizņēmēja e-pasta adresi un paroli, ar kuru palīdzību turpmāk Aizņēmējs Mājas lapā apliecinās savu identitāti un piekļūst savam Lietotāja kontam. Vienlaicīgi ar reģistrāciju Mājas lapā Aizņēmējs apstiprina savu Datu subjekta piekrišanu.

3.2. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja kontu Komisiju par izskatīšanu EUR 0,01 apmērā. Komisija par izskatīšanu netiek atmaksāta Aizņēmējam.

3.3. Reģistrējoties Mājas lapā un iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā parādnieks parādnieku datu bāzēs vai datu bāzēs kredītvēstures veidošanai, kā arī nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju.

3.4. Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevuma līguma darbības laikā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējam nav iebildumu, ka Aizdevējam ir tiesības un viņš var zvanīt uz Lietotāja kontā norādīto tālruņa numuru, kā arī uz Aizņēmēja darbavietu, vai citām personām, lai pārliecinātos par sniegto ziņu patiesumu vai precizētu citu ar Aizdevuma izsniegšanu saistīto informāciju.

3.5. Aizdevuma līgumā paredzētajā kārtībā iesniegts Pieteikums un Komisijas par izskatīšanu samaksa apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem un Pieteikumu, Aizņēmējs ir pilnībā iepazinies ar Aizdevuma līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem, kā arī pieprasa Aizdevējam nekavējoties pēc Aizdevēja lēmuma pieņemšanas uzsākt Aizdevuma līguma saistību izpildi.

3.6. Pēc Aizņēmēja veiksmīgas reģistrācijas Mājas lapā, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Pieteikumu jebkurā no zemāk norādītajiem veidiem:

3.6.3. Iesniedz Pieteikumu Mājas lapā Lietotāja kontā, apliecinot savu identitāti ar e-pastu un paroli, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, tajā skaitā, vēlamo aizdevuma summas apmēru un aizdevuma summas atmaksas termiņu.

3.7. Pabeidzot reģistrāciju Mājas lapā, kā arī, iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Aizdevuma līguma noteikumiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu.

4. Aizdevēja lēmums

4.1. Pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis Komisiju par izskatīšanu, pārbaudījis un izvērtējis Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā, Pieteikumā norādīto un telefoniski sniegto Aizņēmēja informāciju, Aizdevējs pieņem Aizdevēja lēmumu par Aizņēmējam piedāvājamā Aizdevuma noteikumiem, un informē par to Aizņēmēju. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam elektronisku paziņojumu par Aizņēmējam piedāvātā Aizdevuma apmēru un Grafiku uz Lietotāja kontu un/vai e-pasta vēstuli uz Lietotāja kontā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi, vienlaikus nosūtot pa pastu vai e-pastu Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju par izvēlēto kredīta summu. (Ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju par kredītu ir iespējams iepazīties arī Aizdevēja mājas lapā www.moneza.lv).

4.2. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju Aizdevuma līgumā noteiktajā kārtībā. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt Aizdevumu.

4.3. Aizdevējs neizskata Pieteikumu un nepieņem Aizdevēja lēmumu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgto Aizdevuma līgumu noteikumiem.

5. Aizdevuma izsniegšana

5.1. Aizdevuma līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā veidā un kārtībā Aizdevējs ir pieņēmis Aizdevēja lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu, informējis par to Aizņēmēju un izsniedzis Aizdevumu. Ja Aizdevēja lēmumā piedāvātais Aizdevuma apmērs ir mazāks par Pieteikumā norādīto Aizdevuma apmēru, Aizdevuma līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizņēmējs no Lietotāja konta ir nosūtījis Aizdevējam savu piekrišanu vai Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 3.6.punktā un tā apakšpunktos noteiktajā kārtībā ir sazinājies ar Aizdevēju un tādējādi izteicis piekrišanu Aizdevēja piedāvātajiem Aizdevuma līguma noteikumiem, un Aizdevējs ir izsniedzis Aizdevumu.

5.2. Aizdevējs izsniedz Aizdevumu Aizņēmējam uzreiz pēc tam, kad Aizņēmējs ir izpildījis visus ar Aizdevuma līgumu noteiktos priekšnoteikumus Aizdevuma saņemšanai, un Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu. Aizdevuma līgums stājas spēkā, un Termiņu sāk skaitīt no dienas, kad Aizdevējs Aizdevuma līgumā noteiktajā veidā un kārtībā ir piešķīris un izsniedzis Aizņēmējam Aizdevumu.

6. Aizdevuma limits un Procenti

6.1. Aizņēmējam ir tiesības pieteikties aizdevumiem neierobežotu reižu skaitu. Aizņēmējam Aizdevuma limita ietvaros vienlaicīgi nevar izsniegt vairākus Aizdevumus. Aizdevējs nosaka Aizdevuma limitu katram Aizņēmējam individuāli.

6.2. Aizņēmuma likme gadā ir atkarīga no Aizdevuma apmēra un Termiņa. Aizņēmuma likme gadā un gada Procentu likme tiek norādīta Aizdevuma līguma speciālajos noteikumos.

6.3. Gada Procentu likme tiek aprēķināta saskaņā ar LR Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr. 1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

6.4. Procenti tiek aprēķināti, vadoties pēc tā, vai konkrētajā gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas.

7. Aizņēmēja atteikuma tiesības

7.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Aizdevuma līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Aizdevuma līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot no Aizņēmēja Lietotāja kontā norādītās Aizņēmēja e-pasta adreses Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz Aizdevēja Mājas lapā norādīto e-pasta adresi, un izpildot visas savas maksājuma saistības pret Aizdevēju.

7.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējs norāda šādas ziņas:

7.2.1. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

7.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Aizdevuma līguma un pirmstermiņa Aizdevuma atmaksu;

7.2.3. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

7.2.4. Aizņēmēja parakstu.

7.3. Ja Aizņēmējs izmanto atteikuma tiesības un atkāpjas no Aizdevuma līguma, Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Aizdevējam atmaksājamo summu, t.sk. Aizdevumu un Procentus par izmantotajām dienām līdz dienai, kurā veikta Aizdevuma atmaksa pilnā apmērā. Proti, Procenti tiek aprēķināti par faktisko Aizdevuma lietošanas laiku.

8. Aizdevuma un ar to saistīto maksājumu samaksa

8.1. Aizņēmējs veic Aizdevējam Aizdevuma atmaksu un Procentu samaksu saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem un Grafiku.

8.2. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Aizdevuma līgumu un Grafiku elektroniski uz Lietotāja kontu un/vai e-pasta adresi, bet pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma pa pastu uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi 5 (piecu) dienu laikā pēc Aizdevuma līguma noslēgšanas. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Aizdevuma līgumu un Grafiku sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Ja Aizņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pēdējās dienas, kad Aizdevējam bija jānosūta Grafiks, nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstveida lūgumu izsniegt Grafiku, uzskatāms, ka Aizņēmējs to ir saņēmis.

8.3. Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma elektroniski nosūta Aizņēmējam Rēķinu par Grafikā noteiktajiem maksājumiem uz Lietotāja kontu un/vai e-pasta adresi. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtais Rēķins ir tikai informatīva rakstura un Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Grafikā noteiktajos Atmaksas datumos saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

8.4. Aizdevuma līgumā un Grafikā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta Aizdevuma valūtā. Ja kāds no Līdzējiem savus maksājumus veic citā valūtā, šis Līdzējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar valūtas konvertāciju uz Aizdevuma valūtu.

8.5. Visus no Aizdevuma līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu.

8.6. Aizdevuma līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

8.7. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Aizdevuma līgumu un Grafiku, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un Aizdevuma līguma numuru/rēķina numuru.

8.8. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim, un Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam līgumsodu saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

8.9. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā – vispirms tiek dzēsti procenti par Aizdevuma lietošanu, pēc tam tiek dzēsti nesamaksātie nokavējuma procenti, kam seko Aizdevuma pamatsumma un citi maksājumi, kas izriet no Aizdevuma līguma, un tikai tad tiek dzēsts līgumsods.

9. Aizdevuma un ar to saistīto maksājumu pirmstermiņa samaksa

9.1. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt pilnīgu vai daļēju Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms Grafikā noteiktā pēdējā Atmaksas datuma, vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš par to brīdinot Aizdevēju, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu uz e-pasta adresi: info@moneza.lv. Šādā gadījumā Aizņēmējam ir tiesības uz kopējo Aizdevuma izmaksu taisnīgu samazināšanu proporcionāli laikam no Aizdevuma pirmstermiņa atmaksas brīža līdz Grafikā noteiktajam pēdējam Atmaksas datumam. Kopējo Aizdevuma izmaksu taisnīgas samazināšanas noteikumi un kārtība ir ietverta šīs nodaļas turpmākajos punktos.

9.2. Ja Aizņēmējs veic pilnīgu noteikto maksājuma saistību izpildi pirms Grafikā noteiktā pēdējā Atmaksas datuma, Aizņēmējam ir pienākums samaksāt Aizdevējam Procentus par Aizdevuma lietošanu proporcionāli attiecīgajā mēnesī izmantoto dienu skaitam, kurā veikta Aizdevuma atmaksa pilnā apmērā.

9.3. Ja Aizņēmējs veic daļēju Aizdevuma līgumā noteikto maksājuma saistību izpildi pirms Grafikā noteiktā pēdējā Atmaksas datuma, un iemaksātā summa ir lielāka par (i) Grafikā norādīto kārtējo maksājumu un nākamo maksājumu jeb vismaz divu mēnešu maksājumu summu un (ii) Aizņēmēja kavēto maksājumu, ja tādi ir, kopsummas apmēru, Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā: – vispirms pilnā apmērā tiek segti nokavētie maksājumi, tad pilnā apmērā tiek dzēsti Procenti par Aizdevuma lietošanu, kuri aprēķināti un uzkrāti par mēnesi, kurā Aizņēmējs veic maksājuma saistību pirmstermiņa izpildi, pēc tam tiek dzēsta Grafikā noteiktā summa no Aizdevuma pamatsummas par mēnesi, kurā Aizņēmējs veic maksājuma saistību pirmstermiņa izpildi. Atlikusī summa tiek novirzīta Aizdevuma pamatsummas daļējai pirmstermiņa atmaksai. Pēc Aizdevēja prasījumu daļējas pirmstermiņa segšanas, Aizdevējs 1 (vienas) darba dienas laikā, no maksājuma saistību pirmstermiņa izpildei paredzētās naudas summas saņemšanas Aizdevēja kontā, nosūta Aizņēmējam Grafiku par Aizdevuma atmaksu atbilstoši Aizdevuma pamatsummas atlikumam un attiecīgu(s) rēķinu(s). Pēc Aizdevēja prasījumu daļējas segšanas, Procentus par Aizdevuma lietošanu Aizdevējs aprēķina no Aizdevuma pamatsummas atlikuma.

9.4. Piekrišanu izmaiņu veikšanai Grafikā saistībā ar daļēju Aizdevuma līgumā noteikto maksājuma saistību izpildi Aizņēmējs dod, pārskaitot uz Aizdevēja kontu naudas summu, kas attiecināma uz maksājuma saistību pirmstermiņa izpildi.

9.5. Ja Aizņēmējam ir nokavēti maksājumi, Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju vispirms tiek segti Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 8.nodaļā paredzētajā kārtībā.

9.6. Ja Aizdevējs ir saņēmis no Aizņēmēja maksājumu, kas pārsniedz Grafika kārtējo maksājumu un kavētos maksājumus, ja tādi ir, bet pārsniegums ir vienāds ar vai mazāks par nākamo Grafikā paredzēto maksājumu, Aizdevējs saņemto pārsniegumu pieņem un novirza nākamajam Grafikā paredzētajam maksājumam Grafikā noteiktajā šī maksājuma samaksas termiņā un Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 8.nodaļā paredzētajā kārtībā.

9.7. Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 8.nodaļas noteikumi ir piemērojami tiktāl, ciktāl šīs nodaļas noteikumi nenosaka citādi.

10. Līdzēju tiesības un pienākumi

10.1. Aizņēmējam Aizdevuma daļu, kas nav paredzēta Aizņēmēja kredītsaistību pret Aizņēmēja iepriekšējo aizdevēju izpildei, ir tiesības izmantot jebkādam likumīgam mērķim.

10.2. Aizņēmējs apņemas savlaicīgi atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un samaksāt Procentus atbilstoši Aizdevuma līgumam un Grafikam, veicot pārskaitījumu Atmaksas datumos uz Aizdevēja kontu. Gadījumā, ja Atmaksas datums iekrīt Latvijas Republikā noteiktajā brīvdienā vai svētku dienā, Aizņēmējs veic maksājumu nākamajā darba dienā pēc Atmaksas datuma.

10.3. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par jebkuras Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtās informācijas izmaiņām – ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām.

10.4. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Aizdevuma līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku risku pēc Aizdevuma saņemšanas.

10.5. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tostarp e-pasta adrese un parole) nenonāktu trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

10.6. Aizdevējam ir pienākums izsniegt Aizņēmējam Aizdevumu pēc Aizdevuma līguma noslēgšanas Aizdevuma līgumā noteiktajā veidā un kārtībā.

10.7. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par saistību izpildi, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar atgādinājuma vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā EUR 7.00 (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.

10.8. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju drukātā formā par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi, saistību apmēru, izziņu par to, ka saistības ir izpildītas, Aizdevējs sagatavo un izsniedz Aizņēmējam pieprasīto informāciju 5 (piecu) darba dienu laikā. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā EUR 7.00 (ieskaitot PVN) apmērā par katru pieprasījuma gadījumu.

10.9. Par katru ieskatīšanos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētajā datubāzē Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas noskaidrošanai Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja EUR 5.00 (ieskaitot PVN).

10.10. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt tāda dokumenta kopiju drukātā vai elektroniskā formā, kuram ir jābūt Aizņēmēja rīcībā, Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam pieprasīto dokumentu 5 (piecu) darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar dokumenta sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā EUR 7.00 (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu dokumentu.

10.11. Aizņēmējs apņemas pilnībā izpildīt savas kredītsaistības pret Aizņēmēja rīkojumā norādīto Aizņēmēja iepriekšējo aizdevēju, ja Aizņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ Aizdevuma līguma ietvaros piešķirtā un izsniegtā Aizdevuma daļa nav bijusi pietiekama pilnīgai kredītsaistību izpildei pret Aizņēmēja iepriekšējo aizdevēju.

11. Atbildība

11.1. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par Mājas lapā un Aizdevuma pieprasījumā minēto, kā arī saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.

11.2. Ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Aizņēmējs maksā Aizdevējam nokavējuma procentus no kopējās kavētās kredīta pamatsummas par katru kavējuma dienu. Nokavējuma procentu apmērs norādīts Aizdevuma līguma speciālajos noteikumos (3.punkts – Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā un ar to saistītās sekas) un nepārsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta (26).daļā noteikto procentu apmēra ierobežojumu. Nokavējuma procentus Aizdevējs sāk aprēķināt ar pirmo kavējuma dienu un turpina aprēķināt līdz dienai, kurā kavēto maksājumu summa tiek samaksāta Aizdevējam vai līdz dienai, kad vēl nesamaksāto nokavējuma procentu summa sasniedz neatmaksāto Aizdevuma pamatsummu, vai Aizņēmējam tiek pasludināts maksātnespējas process, atkarībā no tā, kurš no notikumiem iestājas agrāk.

11.3. Aizdevējam ir tiesības pirms termiņa vienpusēji atkāpties no Aizdevuma līguma un pieprasīt Aizņēmējam atmaksāt Aizdevumu, Procentus par visu Aizdevuma faktiskās lietošanas laiku un citus no Aizdevuma līguma izrietošos maksājumus šādos gadījumos:

11.3.1. ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma līgumā un/vai Grafikā noteikto Aizdevuma atmaksu, Procentu vai citu no Aizdevuma līguma izrietošu maksājumu samaksu ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām;

11.3.2. ja Aizņēmējs ir pārkāpis Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 3.1.punktu un apzināti sniedzis nepatiesas ziņas par sevi;

11.3.3. ja pret Aizņēmēju tiek vērsti trešo personu prasījumi, kas varētu apdraudēt Aizņēmēja spējas atmaksāt Aizdevumu un citus maksājumus, kas izriet no Aizdevuma līguma;

11.3.4. ja tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi Aizņēmēja maksātnespējas procesa uzsākšanu;

11.3.5. ja Līdzēji Aizdevuma līgumā noteiktajā kārtībā nav varējuši vienoties par grozījumiem un/vai papildinājumiem Aizdevuma līgumā.

11.4. Aizdevēja vienpusējas atkāpšanās gadījumā Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt Aizdevumu, Procentus par visu Aizdevuma faktiskās lietošanas laiku, nokavējuma procentus, līgumsodus, kā arī citus no Aizdevuma līguma izrietošos maksājumus (turpmāk šī punkta izpratnē – parāds). Ja Aizņēmējs parādu nesamaksā Aizdevēja pieprasījumā norādītajā termiņā, Aizdevējam ir tiesības aprēķināt un Aizņēmējam ir pienākums maksāt Aizdevējam likumiskos nokavējuma procentus ar likmi 6% (seši procenti) gadā no nesamaksātā parāda summas līdz saistību izpildei.

11.5. Aizdevuma līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju ne no pienākuma izpildīt Aizdevuma līgumā minētās saistības, ne no procentu, kas no viņa pienākas, samaksas, ne no zaudējumu atlīdzības, ja šāds Aizdevējam radītais zaudējumu apmērs pārsniedz līgumsoda apmēru.

11.6. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Aizdevuma līgumā noteiktās maksājumu saistības, Aizdevējs ir tiesīgs:

11.6.1. nodot parāda vai jebkuras parāda daļas piedziņas tiesības Trešajām personām, tostarp, bet ne tikai, tādām sabiedrībām kā SIA „Paus Konsults”, reģistrācijas Nr. 40003352670, SIA „Creditreform Latvijā”, reģistrācijas Nr. 40003255604, Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40003514990, SIA „Julianus Inkasso Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003717522, UAB “Gelvora” filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40103208983, SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus””, reģistrācijas Nr. 40003428538, SIA “Sergel”, reģistrācijas Nr. 40103183181 , un šāda parāda nodošana piedziņai var ietvert arī Aizņēmēja personas datu apstrādi, šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs un Aizņēmēja personas datu nodošanu parāda piedzinējam. Parāda piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs; un/vai

11.6.2. cedēt (nodot) no Aizdevuma līguma izrietošās prasījuma tiesības pilnībā vai kādā to daļā Trešajām personām, tostarp, bet ne tikai, tādām sabiedrībām kā SIA „Paus Konsults”, reģistrācijas Nr. 40003352670, SIA „Creditreform Latvijā”, reģistrācijas Nr. 40003255604, Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40003514990, SIA „Julianus Inkasso Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003717522, UAB “Gelvora” filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40103208983, SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus””, reģistrācijas Nr. 40003428538, SIA “Sergel”, reģistrācijas Nr. 40103183181, SIA „CREFO RATING”, reģistrācijas Nr. 40003807493, un šāda prasījuma tiesību cesija (nodošana) var ietvert arī Aizņēmēja personas datu apstrādi, šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs un Aizņēmēja personas datu nodošanu prasījuma tiesību ieguvējam (cesionāram). Parāda piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs.

11.7. Līdzējiem Aizdevuma līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, tostarp, bet ne tikai sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tostarp Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

12. Konfidencialitāte

12.1. Jebkura informācija par Aizņēmēju Aizdevuma līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

12.2. Aizņēmējs, apstiprinot savu Datu subjekta piekrišanu, piekrīt, ka:

12.2.1. Aizdevējs pievieno savai klientu datu bāzei Aizdevēja rīcībā esošos Aizņēmēja personas datus (visu to informāciju, ko Aizņēmējs sniedzis, aizpildot Pieteikumu Mājas lapā, vai kas Aizdevējam kļuvusi pieejama saistībā ar Aizņēmēja līgumsaistību izpildi);

12.2.2. Aizņēmēja personas dati tiek nodoti Aizdevēja grupas uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, Aizdevēja sadarbības partneriem, kas nodarbojas ar Aizņēmēja personas datu apstrādi (tostarp, trešajām personām, kas apstrādā un izsniedz rēķinus), un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem uzticēto funkciju veikšanai;

12.2.3. Aizdevējam ir tiesības nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei uz citu valsti, kā arī Trešajām personām saskaņā ar Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 11.6.punktu.

12.3. Lai nodrošinātu Aizdevuma līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi, izmantot saņemtos Aizņēmēja personas datus Aizdevuma līguma izpildei, kā arī atbilstoši Datu subjekta piekrišanai Aizdevējs ir tiesīgs izmantot Aizņēmēja personas datus tiesisko attiecību nodibināšanai, grozīšanai, izpildīšanai un/vai izbeigšanai ar Aizdevēju, Aizņēmēja kredītvēstures veidošanai, statistiskiem pētījumiem.

12.4. Ja Aizņēmējs nav izpildījis vai ir nepienācīgi izpildījis Aizdevuma līgumā noteiktās saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai Trešajai personai pēc savas izvēles.

12.5. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja grupas uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, Aizdevēja sadarbības partneriem, kas nodarbojas ar Aizņēmēja personas datu apstrādi (tostarp, trešajām personām, kas apstrādā, izsniedz rēķinus), un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem uzticēto funkciju veikšanai.

12.6. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt un pārbaudīt jebkuru informāciju par Aizņēmēju saistībā ar Aizdevējam pastāvošajiem vai priekšā stāvošiem riskiem attiecībā uz Aizņēmuma atmaksu.

13. Citi noteikumi

13.1. Aizdevuma līgums ir noslēgts elektroniskā formā atbilstoši Aizdevuma līgumā noteiktajai kārtībai, un tas ir derīgs bez pušu parakstiem. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Aizdevuma līgumu, Grafiku un ar tiem saistītos grozījumus elektroniski uz Lietotāja kontu un/vai e-pasta adresi 5 (piecu) dienu laikā pēc Aizdevuma līguma vai vienošanās par Aizdevuma līguma grozīšanu noslēgšanas. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta Aizdevuma līgumu, Grafiku un ar tiem saistītos grozījumus uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Ja Aizņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pēdējās dienas, kad Aizdevējam bija jānosūta Aizdevuma līgums, Grafiks un ar tiem saistītie grozījumi, nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstveida lūgumu izsniegt Aizdevuma līgumu, Grafiku vai ar tiem saistītos grozījumus, uzskatāms, ka Aizņēmējs tos ir saņēmis.

13.2. Par visiem grozījumiem un papildinājumiem Aizdevuma līgumā Aizdevējs izsaka piedāvājumu Aizņēmējam, nosūtot tos elektroniski uz Lietotāja kontu un/vai e-pasta adresi, bet pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma arī uz norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Aizņēmējs 30 dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas pieņem vai noraida Aizdevēja piedāvājumu, vai rakstveidā izsaka Aizdevējam savus iebildumus, kā arī savus pretpiedāvājumus Aizdevēja piedāvātajiem Aizdevuma līguma grozījumiem un papildinājumiem. Piekrišanu vai noraidījumu Aizdevēja piedāvātajiem Aizdevuma līguma grozījumiem un papildinājumiem, Aizņēmējs dod, Lietotāja kontā izdarot elektronisku atzīmi ar apstiprinājumu/noraidījumu Līguma grozījumiem un papildinājumiem. Piekrišanu Aizdevēja piedāvātajiem Aizdevuma līguma grozījumiem un papildinājumiem, kuri saistīti ar maksājumiem un maksājumu termiņiem, tajā skaitā Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 13.nodaļā paredzētajām izmaiņām, Aizņēmējs dod, pārskaitot uz Aizdevēja kontu samaksu Aizdevuma līgumā un gala piedāvājumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Piekrišanu Aizdevēja piedāvātajiem Aizdevuma līguma grozījumiem un papildinājumiem, kuri saistīti ar maksājumiem un maksājumu termiņiem, Aizņēmējam veicot maksājuma saistību pirmstermiņa izpildi Aizdevuma līguma vispārējo noteikumu 8a.nodaļā noteiktajā kārtībā, Aizņēmējs dod, pārskaitot uz Aizdevēja kontu naudas summu, kas attiecināma uz maksājuma saistību pirmstermiņa izpildi. Aizdevējam ir tiesības atturēties no jauna Aizdevuma izsniegšanas Aizņēmējam, ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem un papildinājumiem Aizdevuma līgumā. Jebkuri grozījumi un papildinājumi Aizdevuma līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir apstiprināti šajā nodaļā, 8a.nodaļā un 13.nodaļā paredzētajā kārtībā.

13.3. Aizdevuma līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevumu, samaksājis Aizdevējam Procentus par visu Aizdevuma lietošanas laiku, nokavējuma procentus, līgumsodus, ja tādi tikuši piemēroti, kā arī citus maksājumus, kas izriet no Aizdevuma līguma.

13.4. Līdzēji ir tiesīgi cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības trešajām personām.

13.5. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs ir tiesīgs sazināties ar Aizņēmēju, izmantojot šādus saziņas līdzekļus: 1) nosūtot SMS un/vai zvanot uz Lietotāja kontā norādīto Aizņēmējam piešķirto mobilo sakaru operatora numuru; 2) zvanot uz citiem Lietotāja kontā norādītajiem numuriem; 3) nosūtot e-pasta vēstuli uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi; 4) nosūtot parastu vai ierakstītu vēstuli uz Lietotāja kontā norādīto Aizņēmēja faktisko un/vai deklarēto dzīves vietas adresi. Visi Līdzēju paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otram Līdzējam pa pastu, faksu vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Aizdevuma līgumā vai Lietotāja kontā.

13.6. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Grafiku, ir uzskatāma par saņemtu trešajā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

13.7. Līdzēju starpā radušās domstarpības un strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Aizdevuma līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.8. Aizņēmējs piekrīt un tam nav iebildumu pret jebkāda veida komerciālo un nekomerciālo paziņojumu, reklāmas materiālu, visdažādāko jaunumu un visa veida informācijas saņemšanu par līdzīgiem Aizdevēja pakalpojumiem aizdevumu izsniegšanā, kas tiktu nosūtīta uz Aizņēmēja norādīto mobilā tālruņa numuru un Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Aizņēmējs apliecina, ka tam nav iebildumu ne par šādas informācijas nosūtīšanas veidu, ne par tās iespējamo saturu, pie nosacījuma, ka tie ir saistīti ar līdzīgiem Aizdevēja pakalpojumiem aizdevumu izsniegšanā. Aizņēmējs ir informēts, ka tam ir tiesības atteikties no informācijas saņemšanas tiktāl, ciktāl tas neskar pašu Aizdevuma līguma izpildi.

14. Aizdevuma Atmaksas datuma pagarināšana

14.1. Aizņēmējs var lūgt Aizdevēju pagarināt Aizdevuma Atmaksas datumu, samaksājot samaksu par Aizdevuma atmaksas datuma pagarināšanu.

14.2. Gadījumā, ja Aizdevējs ir akceptējis Aizdevuma Atmaksas datuma pagarināšanu, Aizdevējs pagarina Aizņēmējam Aizdevuma Atmaksas datumu, nosūtot Aizņēmējam attiecīgu(s) rēķinu(s) un Grafiku par Aizdevuma atmaksu atbilstoši pagarinātajam Aizdevuma Atmaksas datumam.

14.3. Gadījumā, ja Aizdevējs nav akceptējis Aizņēmēja lūgto Aizdevuma atmaksas datuma pagarināšanu, Aizdevējam nav pienākums izskaidrot atteikuma iemeslus, un Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevumu atbilstoši Grafikam un Atmaksas datumam.

15. Aizņēmēja personas datu izmantošana

 1. Aizņēmējs apzinās un saprot, ka Aizdevējs Aizņēmēja datu apstrādei izmanto Personas datu apstrādes sistēmu.
 2. Aizņēmējs apzinās, ka, piekrītot Aizdevuma līguma vispārējiem noteikumiem Aizdevēja Mājas lapā, Aizņēmējs dod Aizdevējam tiešu un nepārprotamu piekrišanu Aizņēmēja personas datu apstrādei saskaņā ar Aizdevuma līgumā ietvertajiem noteikumiem un apliecina savu personas datu pareizību, patiesumu un pilnību.
 3. Aizņēmējs apzinās, ka Aizdevējs veic Aizņēmēja personas datu apstrādi saskaņā ar Mājas lapā norādīto privātuma politiku.
 4. Aizņēmējs apzinās un saprot, ka Aizdevējs veiks, pirms Aizdevuma līguma noslēgšanas ievākto, Aizdevuma līgumā norādīto un Aizdevuma līguma izpildes procesā iegūto, Personas datu apstrādi ar mērķi izpildīt Aizdevuma līgumā uzņemtās saistības, kā arī, ja nepieciešams, tiesisko attiecību grozīšanai, izpildīšanai un/vai izbeigšanai ar Aizdevēju.
 5. Aizņēmējs apzinās un saprot, ka Aizdevējs veiks Aizņēmēja Personas datu apstrādi, nododot un saņemot Aizņēmēja Personas datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar to – Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, SIA „Paus Konsults”, reģistrācijas Nr. 40003352670, SIA „Creditreform Latvijā”, reģistrācijas Nr. 40003255604, Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40003514990, SIA „Julianus Inkasso Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003717522, UAB “Gelvora” filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40103208983, SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus””, reģistrācijas Nr. 40003428538, reģistrācijas Nr. 40103239517, SIA “Sergel”, reģistrācijas Nr. 40103183181, SIA „CREFO RATING”, reģistrācijas Nr. 40003807493, AS „Kredītinformācijas Birojs”, reģistrācijas Nr. 40103673493), AS “CREFO Birojs”, Reģistrācijas Nr. 40103947718 – par Aizņēmēju un viņa saistībām (aktīvajām saistībām (šobrīd spēkā esošajām), pienācīgi izpildītajām (vēsturiskajām) saistībām, kā arī par nepienācīgi pildītām saistībām (parādsaistībām)),tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Aizņēmēja datiem un ziņām par saistību pamatu, saistību apmēru, blakus prasījumiem, saistību termiņiem un saistību rašanās datumiem, ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un Aizņēmēja spēju atmaksāt Aizdevumu.
 6. Aizņēmējs apzinās, ka Komisijas samaksa par pieteikuma izskatīšanu EUR 0,01 apmērā apliecina Aizņēmēja piekrišanu, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz šādus Aizņēmēja personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas ar mērķi Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanai:
  • informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
  • informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
  • informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
 7. Aizdevējs informē, ka veidos Aizņēmēja kredītvēsturi gan par izpildītajām, gan neizpildītajām saistībām (saglabās šos datus, veiks ar šiem datiem statistiskus pētījumus) ar mērķi nodrošināt godprātīgu aizņemšanos un disciplinēt Aizņēmēju pret uzņemtajām saistībām.
 8. Aizņēmējs apzinās un saprot, ka Aizdevējs ir tiesīgs Aizņēmēja personas datu apstrādi uzticēt citiem personas datu apstrādātājiem, kā arī veikt to ne tikai Latvijas Republikā, bet arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs. Aizdevējs apliecina, ka nenodos Aizņēmēja personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm.
 9. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējs izmantos Aizņēmēja personas datus ar mērķi informēt Aizņēmēju par jaunumiem un izmaiņām Aizdevēja piedāvātajos pakalpojumos.
 10. Aizņēmējs ir informēts, ka jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā Aizņēmējam ir tiesības un iespējas sazināties ar Aizdevēju un attiecīgi noskaidrot interesējošos jautājumus par Aizņēmēja personas datu apstrādi rakstot uz e-pastu dpo@moneza.lv.

Aizdevuma līguma vispārējie noteikumi un cita ar Aizdevēju, Aizdevēja sniegto pakalpojumu un Aizdevuma līgumu saistītā informācija ir pieejama Mājas lapā latviešu valodā.

Похожие вопросы

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px